Προκήρυξη Χορήγησης Βραβείων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017, οχτώ (8) χρηματικά βραβεία σε έναν αριστεύσαντα άπορο απόφοιτο από κάθε Τμήμα του, που αποφοίτησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου». Το ποσό εκάστου βραβείου ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τετάρτη, 14/12/2016 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η περίληψη αυτής, για την χορήγηση βραβείων από το Κληροδότημα "Φαίδωνα Γ. Χατζηγεωργίου".