Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφιών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Γεωργίας Νικολακοπούλου".

Το ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως, ήτοι συνολικά 3.600 ευρώ και αφορά στην κάλυψη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα από 1-9-2016 έως και 31-8-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τετάρτη, 14/12/2016 και ώρα:15:00, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη και η περίληψη αυτής, για την χορήγηση υποτροφιών από το Κληροδότημα "Γεωργίας Νικολακοπούλου".