Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) Θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ» (υποχρεωτικό μάθημα, Ε’ Εξάμηνο).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι και την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr