Αιτήσεις συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. για την απόκτηση του Πτυχίου τους υπολείπονται το πολύ (2) μαθήματα, β. έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω μαθήματα κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος, και γ. έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα βαθμό άνω του δύο (2), καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 12/11/2015 μέχρι και τις 20/11/2015, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται απαραιτήτως τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, αριθμός μητρώου, τηλέφωνο οικίας ή κινητό, και τα δύο το πολύ (2) μαθήματα που υπολείπονται για την απόκτηση Πτυχίου, με ιδιαίτερη αναφορά στην εξεταστική περίοδο κατά την οποία εξετάσθηκαν και τον βαθμό που έλαβαν σε καθένα από αυτά τα μαθήματα. Όσοι φοιτητές δεν υποβάλουν αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην συμπληρωματική εξέταση. Η Συμπληρωματική Εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τις 30/11/2015 έως τις 04/12/2015. Το ακριβές πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απόφαση της Γ.Σ. (8η/16.6.2010) του Τμήματος Πληροφορικής για την Συμπληρωματική Εξέταση δεσμεύει μόνο τους διδάσκοντες του Τμήματος και αφορά στα μαθήματα που διδάσκονται από το Τμήμα.