Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/2068-17/28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 65ΧΖ469Β4Μ-Ξ1Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ ), προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 με ημερομηνία 31/01/2018 (ΑΔΑ: Ω52Η469Β4Μ-ΠΨΦ και ΑΔΑ: Ω0Π0469Β4Μ-ΣΦΜ), εγκρίθηκε ο κάτωθι πίνακας:

Τμήματα ΟΠΑ

Μαθήματα

Επιλεχθέντες

Επιλαχόντες με σειρά κατάταξης

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τραπεζική Διοικητική – 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό

ΣΑΛΑΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

1) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2) ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Εργατικό Δίκαιο – 6ο Εξάμηνο/ Εαρινό

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων – 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

1) ΔΟΥΤΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων – 8ο Εξάμηνο/ Εαρινό

ΑΓΟΝΗ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).