Προκήρυξη του ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (μερικής φοίτησης)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα, απευθυνόμενο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης. Το ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι ειδικά σχεδιασμένο, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες επιστημόνων με αυξημένες επαγγελματικές ή/και οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, σε αποφοίτους Τμημάτων και Σχολών Διοικητικών Επιστημών, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, σε αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Αστυνομικών Ακαδημιών, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών. Δικαίωμα έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι - εάν γίνουν δεκτοί - έχουν δυνατότητα εγγραφής στο ΠΜΣ εφόσον ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτέμβρη 2018. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 14 Σεπτέμβρη 2018, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα εξής: Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο https://e-graduate.applications.aueb.gr και κατατίθεται εκτυπωμένη, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Προγράμματος). 

  1. Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. 
  2. Aντίγραφο πτυχίου (οι ήδη πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή της αίτησής τους γίνεται με την αίρεση απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτέμβρη 2018. 
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ (όσοι προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού). Η υποβολή αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη πράξη αναγνώρισης, η οποία πρέπει να προϋπάρχει και να υποβληθεί μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας. 
  4. Aντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών σπουδών. 
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση στο έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορές σε τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου και ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία. 
  7. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής προϋπηρεσίας (πχ. βεβαιώσεις εργοδοτών, ένσημα, αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών κλπ.). 
  8. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (μέχρι 300 λέξεις), στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές. 
  9. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο αντίγραφο). Η καλή γνώση της αγγλικής αποδεικνύεται με τίτλο επιπέδου “First Certificate” των University Cambridge ή Michigan ή με άλλο, αντίστοιχο και ισόκυρο, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Όσοι δεν προσκομίσουν τέτοιο πιστοποιητικό θα αξιολογηθούν ως προς το βαθμό γνώσης της γλώσσας. 

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια θα καταρτισθεί πίνακας επιτυχόντων και ενδεχομένως επιλαχόντων και θα παρασχεθεί ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου οι επιτυχόντες να καταβάλλουν 2.000€ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στο ΜΠΣ. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η κατάσταση επιτυχόντων μπορεί να συμπληρωθεί από την κατάσταση επιλαχόντων. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλεται για την κατοχύρωση της θέσης στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση στον υποψήφιο, εκτός εάν δικαιούται υποτροφίας με βάση οικονομικά κριτήρια. Κάθε αίτηση για το ΠΜΣ αξιολογείται ανεξάρτητα από τις αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σε άλλα ΠΜΣ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τμήματος Μερικής Φοίτησης γίνονται δεκτές - κατ’ εξαίρεση - αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια εισαγωγής που ισχύουν για το Τμήμα αυτό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, για διευκρινίσεις και περαιτέρω πληροφορίες, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, Γραφείο 706), Δευτέρα-Πέμπτη (12:00-14:00) και Παρασκευή (11:00-13:00), τηλ. 210-82.03.645, κα. Άννα Παπάζογλου. Η Γραμματεία του ΠΜΣ δεν θα δέχεται αιτήσεις μεταξύ 31 Ιουλίου-17 Αυγούστου 2018.  
 
Οι φόρμες των συστατικών επιστολών, υπάρχουν στην ιστοσελίδα τoυ ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/information#application_forms 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/normal/home