Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017 – 2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5008980, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 13620/04-08-2017 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σύμφωνα με την απόφαση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης /28-12-2017, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατά το διάστημα από 12/02/2018 έως 30/09/2018, Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, σε μια θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, που έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Εαρινού Εξαμήνου, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την 6η Συνεδρίαση της Συγκλήτου της 21.12.2017.