3090 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (πρώην «Δημιουργία και Χρήση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στις Σύγχρονες Μεθοδολογίες Εκπαίδευσης»)

Ελεύθερη Επιλογή, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Δρ. Αθανάσιος Ανδρούτσος

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF183/

Περιεχόμενο

Σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης: Design-oriented pedagogy (DOP), Phenomenon Based Learning (PhenoBL) και Learning by Collaborative Design (LCD). Οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμός εκπαιδευτικών έργων. Διαγράμματα GANTT και εννοιολογικοί χάρτες. Εισαγωγή στις ΤΠΕ. Τεχνολογίες Web, Web 2.0, Σημασιολογικός Ιστός (Web 3.0). Αναζήτηση, εύρεση, διαμοιρασμός και οργάνωση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό. Ψηφιακά εργαλεία παρουσιάσεων. Δημιουργία και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Εισαγωγή και επεξεργασία κειμένου, ήχου, βίντεο και συγχρονισμός. Βιντεοδιαλέξεις και ψηφιακή αφήγηση. Εγγραφή οθόνης και παραγωγή σχολιασμένων παρουσιάσεων. Συνεργατική μάθηση. Ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα. Δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων. Μεταδεδομένα και εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Ψηφιακά μαθήματα. Υποδείγματα ψηφιακών μαθημάτων. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης. Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Διαμοιρασμός εκπαιδευτικού υλικού και δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαζικά ελεύθερα διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs). Πνευματική ιδιοκτησία και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αναγνωρίζουν, περιγράφουν και διακρίνουν τη θεωρία και τις πρακτικές πλευρές των μεθοδολογιών Phenomenon-based Learning, Design-Oriented Pedagogy και Learning by Collaborative Design.
  • Να εξετάζουν και επιλύουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου με οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές διαστάσεις συνδυάζοντας τη γνωστική τους περιοχή με τους παιδαγωγικούς στόχους.
  • Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικά έργα με τη χρήση διαγραμμάτων GANTT και εννοιολογικών χαρτών.
  • Να ανακαλύπτουν, αναλύουν και ταξινομούν πληροφορίες και πόρους από τον παγκόσμιο ιστό με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και να εκτιμούν την αξία της συνεργασίας μέσα σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο με προηγμένα εργαλεία.
  • Να συνδυάζουν, συνθέτουν, εξηγούν, αξιολογούν και παρουσιάζουν πληροφορίες με ψηφιακά μέσα, να παράγουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να δημιουργούν ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα.
  • Να κατανοούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων, να διαμοιράζουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και να δημιουργούν εκπαιδευτικές κοινότητες χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν τη χρήση των συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού (LMS) και των Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών μαθημάτων (Massive Open Online Course - MOOCs).

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν απαιτούνται προγενέστερες γνώσεις, αλλά είναι σημαντικό οι φοιτητές να έχουν καλό υπόβαθρο στον τομέα της πληροφορικής.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Σύγχρονες παιδαγωγικές μεθοδολογίες και εκπαιδευτική τεχνολογία, Αθ. Ανδρούτσος, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, ΟΠΑ, 2016.
  • Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Σταύρος Ν. Δημητριάδης, Εκδ. Τζιόλα, 2014.
  • Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου, Θ. Τσιάτσος, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός είναι ο μέσος όρος (με ίσα βάρη) του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης και του βαθμού της προφορικής εξέτασης στο εργαστήριο.