3155 Στατιστική στην Πληροφορική

Μάθημα Επιλογής Πυρήνα, Ε’ εξάμηνο, 7 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αντώνιος Δημάκης

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF223/

Περιεχόμενο

Παραγωγή δεδομένων, δειγματοληψία και κατανομές δειγματοληψίας, υποδείγματα δεδομένων. Επισκόπηση Θεωρίας Πιθανοτήτων. Στατιστική συμπερασματολογία: διαστήματα εμπιστοσύνης, z και t έλεγχοι υπόθεσης για τη μέση τιμή, σύγκριση μέσων τιμών δύο πληθυσμών. Συμπερασματολογία για κατηγορικές μεταβλητές: έλεγχοι υπόθεσης, διαστήματα εμπιστοσύνης, σύγκριση πληθυσμών, χ^2 έλεγχοι ανεξαρτησίας και goodness of fit. Συμπερασματολογία για γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση διακύμανσης, λογιστική παλινδρόμηση. Αρχή μέγιστης πιθανοφάνειας. Στατιστική ανάλυση με λογισμικό. Εφαρμογές στην Πληροφορική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διακρίνουν τους τύπους συμπερασμάτων που εξάγει η στατιστική συμπερασματολογία.
  • Να εξηγούν τις ιδέες στις οποίες βασίζεται η στατιστική συμπερασματολογία.
  • Να εξετάζουν τα δεδομένα με αριθμητικούς και γραφικούς περιγραφείς.
  • Να γενικεύουν τα συμπεράσματα στατιστικών ερευνών.
  • Να αξιολογούν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Πιθανότητες» είτε στο μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Introduction to the Practice of Statistics, D. S. Moore, G. P. McCabe, B. A. Craig, 6η έκδοση, W. H. Freeman, 2007.
  • Εισαγωγή στη Στατιστική με την R, J. Verzani (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), 2η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2016.
  • Στατιστική Μεθοδολογία, Π. Ζαΐρης, αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2010.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), εργαστήριο στατιστικής ανάλυσης (1 εργαστήριο των 2 ωρών κάθε 2 εβδομάδες), φροντιστήριο (1 φροντιστήριο των 2 ωρών κάθε δύο εβδομάδες) και ομαδικές ασκήσεις (έως 2 ατόμων).

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με βάρος 70%) και του βαθμού των ομαδικών ασκήσεων (με βάρος 30%). Η βαθμολόγηση των προγραμματιστικών εργασιών συμπεριλαμβάνει ατομική προφορική εξέταση.