6005 Ανάλυση Δεδομένων

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 8 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Τζούφρας και Επίκουρη Καθηγήτρια Ξανθή Πεντελή, Τμήμα Στατιστικής

URL:

Περιεχόμενο

Στατιστικές Μέθοδοι σε απλά προβλήματα με τη χρήση στατιστικών πακέτων (με έμφαση στην R και δευτερευόντως σε άλλα στατιστικά πακέτα): Περιγραφική ανάλυση, διαγραμματική απεικόνιση, προσομοίωση τυχαίων αριθμών από θεωρητικές κατανομές, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων για 1 και 2 ανεξάρτητα δείγματα, έλεγχοι υποθέσεων για 2 εξαρτημένα δείγματα, πίνακες συνάφειας, απλή και πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλυση διακύμανσης για ένα και δύο παράγοντες. Μελέτες περίπτωσης και ανάλυση πραγματικών σετ δεδομένων από διάφορες επιστήμες (Οικονομικά, Μάρκετινγκ, Κοινωνικές επιστήμες, Αθλητισμό,Ιατρική, Ψυχολογία και άλλες). Βασικές αρχές συγγραφής εργασιών και παρουσίασης αναλύσεων δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να διαχειρίζεται και να αναλύει δεδομένα στην R,
  • Να κάνει βασικούς ελέγχους υποθέσεων,
  • Να φτιάχνει και να ερμηνεύει παλινδρομικά μοντέλα,
  • Να γράφει στατιστικές αναφορές με επαγγελματικό τρόπο.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο στο μάθημα «Στατιστική στην Πληροφορική».

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Ντζούφρας Ι., Καρλής Δ., Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R, Εκδόσεις Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Αποθετήριο “Κάλλιπος’’, 2016.
  • Φουσκάκης Δ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R. Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.
  • Marques de Sa, Joaquim P., Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Editions Springer-Verlag, 2008.
  • Chatterjee S., Handcock M.S., Simonoff J.S. (1995). A Casebook for a First Course in Statistics and Data Analysis. John Wiley & Sons.
  • Faraway J.J. (2002). Practical Regression and Anova using R. Free electronic book available at http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf.
  • Fox J. & Weisberg H.S. (2011). An R Companion to Applied Regression. 2nd edition. SAGE Publications Inc.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Η διδασκαλία περιλαμβάνει: Διαλέξεις στην τάξη. Εργαστηριακή Άσκηση. Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας. Φροντιστήριο. Συγγραφή εργασίας/εργασιών.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (50%). Εργασία και προφορική εξέταση/ παρουσίαση. Εργαστηριακές Ασκήσεις (μικρό έξτρα μπόνους).