7116 Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μέσω Διαδικτύου

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ορέστης Βλησμάς

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/LOXR320/

Περιεχόμενο

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενο των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Λ.Π.Σ.) ως εργαλείου πληροφόρησης και διοίκησης των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές καλούνται να εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων υπό την οπτική γωνία της λογιστικής. Η δομή του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Λ.Π.Σ.) (Η Γενική Θεωρία Συστημάτων, Το Πληροφοριακό Σύστημα και οι Λειτουργίες του, Λογιστική ως Πληροφοριακό Σύστημα, Ορισμός του Λ.Π.Σ και διαφορές με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης). Μέθοδοι Τεκμηρίωσης Διαδικασιών (Διαγράμματα Οντοτήτων – Συσχετίσεων (Entity – Relationships Diagrams), Διαγράμματα Ροής Δεδομένων (Data Flow Diagrams), Πίνακες Ροής Εγγράφων (Flowcharts)). Το Επιχειρησιακό Κύκλωμα και τα Υποσυστήματα του (Επιχειρησιακές και Λογιστικές Διαδικασίες, Βασικές Δομές Λογιστικών Διαδικασιών) Μοντελοποίηση των Επιχειρησιακών Υποσυστημάτων (Κύκλωμα Αγορών –Εισροών, Παραγωγικό Κύκλωμα, Κύκλωμα Πωλήσεων – Εκροών, Χρηματοδοτικό Κύκλωμα). Στοιχεία Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων και Οντολογία Resource – Event – Agent. Εσωτερικός Έλεγχος, Έλεγχος Απάτης και Λ.Π.Σ. Στοιχεία E.R.P.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να αντιληφθούν και κατανοήσουν τη λειτουργία του Λ.Π.Σ. ως εργαλείου διοίκησης ενός επιχειρησιακού συστήματος.
  • Να εξοικειωθούν με τον λογικό σχεδιασμό ενός Λ.Π.Σ., τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών και λογιστικών διαδικασιών και με βασικά θέματα λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος.
  • Να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα και τους τρόπους λειτουργίας ενός Λ.Π.Σ., αναλύοντας τις διαδικασίες συγκέντρωσης, καταχώρησης και τήρησης των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων.
  • Να κατανοήσουν τον σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, καθώς και την υποστήριξή τους από ένα Λ.Π.Σ.
  • Να κατανοήσουν ειδικά θέματα αντίληψης για το ρόλο ενός Λ.Π.Σ. στο πλαίσιο των σύγχρονων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα Οντολογία Resource – Event – Agent, Έλεγχος και Λ.Π.Σ., Ανάπτυξη Λ.Π.Σ. κλπ.
  • Να εξοικειωθούν με σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων, όπως για παράδειγμα είναι οι Βάσεις Δεδομένων, τα συστήματα E.R.P. κλπ.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Γεώργιος Βενιέρης, Σάνδρα Κόεν, Ορέστης Βλησμάς, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Εκδόσεις ΟΠΑ, 2015.
  • Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης, Ν. Πρωτόγερος, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα Μηχανογραφημένη Λογιστική, Εκδόσεις Rosili, 2004.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), εργαστηριακή άσκηση.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής (100%).