Χρηματooικονομική των Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
1693
Εξάμηνο: 
6ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές με στοιχειώδη γνώση ανάλυσης επενδύσεων, χρηματαγορών και μικροοικονομικής. Αποτελείται από δύο ενότητες, με στόχο τη σταδιακή προσέγγιση, σε επίπεδο βασικών αρχών, περίπλοκων φαινομένων των σύγχρονων κεφαλαιαγορών. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται ζητήματα κεφαλαιακού προϋπολογισμού (capital budgeting) και αποτίμησης κεφαλαιακού κόστους επενδύσεων. Στη συνέχεια καλύπτονται τρόποι χρηματοδότησης και καθορισμού της κεφαλαιακής δομής επιχειρήσεων (capital structure), με αφετηρία το θεώρημα Modigliani-Miller. Επίσης, εξετάζεται η βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε περιπτώσεις που επενδυτικές αποφάσεις επιχειρήσεων υπόκεινται σε ηθικό κίνδυνο (moral hazard) και κίνητρα μεταβίβασης κινδύνων (risk-shifting) από μετόχους σε πιστωτές. Τέλος, αναλύεται το βέλτιστο επίπεδο μόχλευσης όταν επενδυτές και εκτελεστικά όργανα επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν προβλήματα ασύμμετρης πληροφόρηση. Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος καλύπτονται ειδικά θέματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, με έμφαση στη μερισματική πολιτική, στις αρχικές εγγραφές (IPOs), στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Θέματα της επικαιρότητας αναλύονται μέσα από το πρίσμα ειδικών γνώσεων που αποκομίζονται στην πορεία του μαθήματος.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων, Σπ. Παγκράτης, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις