ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

TMHMA OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

              

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Κατατακτηρίων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της  Ελλάδος ή του Εξωτερικού καθώς και των πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. έτους 2021-2022, κατά σειρά επιτυχίας από την Επιτροπή Κατατάξεων του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20). Βαθμός του κάθε μαθήματος είναι ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας των δυο βαθμολογητών. Η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, αρ. 74 παρ. 3, επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και ανεξαρτήτως της επίδοσής τους στα επιμέρους μαθήματα.

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι (ΚΛΙΜΑΚΑ 0-20)

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΚΛΙΜΑΚΑ (0-20)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΆ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

4315/09.11.2021 (Π.Ε.)

17,50

15,75

16,50

49,75

4247/05.11.2021 (Γ.Ι.)

18,50

9,75

15,50

43,75

4314/09.11.2021 (Τ.Μ.)

17,50

12,75

13,00

43,25

4145/01.11.2021 (Ζ.Γ.)

18,00

13,75

10,50

42,25

4313/09.11.2021 (Τ.Α.)

16,25

10,00

11,00

37,25

4316/09.11.2021 (Ξ.Γ.)

17,00

5,75

10,00

32,75

4312/09.11.2021 (Β.Φ.

8,00

10,00

9,50

27,50

4310/09.11.2021 (Κ.Γ.)

6,50

6,50

0

13,00

4311/09.11.2021 (Γ.Α.)

8,25

1,50

0

9,75

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατατάξεων

*

Γεώργιος  Αλογοσκούφης

Καθηγητής

*H υπογραφή έχει τεθεί στο αρχείο που τηρείται στη Γραμματεία.