Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Εκλογή του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης