Ενημέρωση Σχετικά με την Επιστροφή στην Ελλάδα των Αλλοδαπών-Αλλογενών Φοιτητών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

«Σύμφωνα με την από 26-5-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επισυνάπτεται), καλούνται οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εκτός Ε.Ε. και οι αλλογενείς/αλλοδαποί φοιτητές  εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν μέσω email τη Γραμματεία του Τμήματος για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα».