Πρακτικό Aνακήρυξης Yποψηφίου Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών