Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Τριών Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) μελών ΔΕΠ του Τμήματος  Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα μέλη ΔΕΠ εκλέγονται  από τη Συνέλευση του Τμήματος  Οικονομικής Επιστήμης με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για θητεία μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ήτοι από 01.09.2021 έως  31.08.2024.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, ορισθείσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη των τριών αυτών μελών της Κοσμητείας, κάθε μέλος της Συνέλευσης διαθέτει τρεις ψήφους, εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν  τις  περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 22η Ιουλίου 2021,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00-14.00.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους εντός πενθήμερης προθεσμίας από την προκήρυξη των εκλογών, ήτοι από την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 έως και την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ira@aueb.gr.