Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη των Εκπροσώπων των Φοιτητών/Φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφασίζει την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θητεία έως 31/12/2023. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία θα επαναληφθεί με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022). Την οργάνωση και εποπτεία των εκλογών αναλαμβάνει το Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση econ@aueb.gr. Το μήνυμα πρέπει να έχει θέμα «Υποψηφιότητα για Εκπροσώπηση στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης» και το κείμενο πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου του/της υποψηφίου/ας, το όνομα του Τμήματός του/της καθώς και τον κύκλο σπουδών του/της. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 23:59.