Προκήρυξη μίας Θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Γνωστικό Πεδίο "Bank Market Valuation, Mis-valuation, and Performance"

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Συνέλευσης της 6-5-2020 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Bank Market Valuation, Mis-valuation, and Performance (Αγοραία Αποτίμηση Τραπεζών, Σφάλματα στις Αποτιμήσεις, και Οικονομικές Αποδόσεις)».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 22α Μαΐου 2020 , ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου econ@aueb.gr ή στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 10:00-14:00, τηλ. 2108203303, 2108203416.