Προκήρυξη μίας Θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Γνωστικό Πεδίο "Bank Systemic Risk, Market Concentration, and the Impact of Investor Sentiment"

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε, κατά τη συνεδρίαση της 6ης Συνέλευσης της 6-5-2020 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «Bank Systemic Risk, Market Concentration, and the Impact of Investor Sentiment (Συστημικός Κίνδυνος και Συγκέντρωση στον Τραπεζικό Κλάδο και η Επιρροή του Επενδυτικού Κλίματος)».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 22α Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου econ@aueb.gr ή στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρα 10:00-14:00, τηλ. 2108203303, 2108203416.