Ανακήρυξη Υποψηφίου για την Ανάδειξη (1) Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακηρύσσει τον κ. Σπυρίδωνα Παγκράτη του Θεοδώρου υποψήφιο για τη θέση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, o oποίος θα συμμετέχει στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.