Εκλογή ενός Mέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σπυρίδωνας Παγκράτης εκλέγεται εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ο οποίος θα συμμετέχει ως μέλος στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η θητεία του διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, δηλ. έως τις 31-08-2021.

Η Διαπιστωτική Πράξη της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι διαθέσιμη εδώ.