Εκλογή Τριών Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για Συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

Η Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπιστώνει την εκλογή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ.κ. Αρβανίτη Στυλιανού, Επίκουρου Καθηγητή, Βασιλάτου Ευάγγελου, Αναπληρωτή Καθηγητή και Φιλιππόπουλου Απόστολου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, οι οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Η θητείας τους διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, δηλαδή έως τις 30-11-2020.