Πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ψηφοφορία της 28ης Ιουνίου 2018

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, διεξήχθη η ψηφοφορία με κάλπη, για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας στις 10:00 και ώρα λήξης της ψηφοφορίας στις 1:00 μμ, στην αίθουσα Δ4 της πτέρυγας Δεριγνύ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το σύνολο των μελών του εκλεκτορικού σώματος του Τμήματος, με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, η οποία ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ.: 48/20.06.2018 απόφαση Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης περιείχε έναν μόνο υποψήφιο:  τον Καθηγητή Τσιώνα Ευθύμιο του Γεωργίου

Επειδή ο κ. Τσιώνας Ευθύμιος του Γεωργίου,  Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι μοναδικός υποψήφιος για εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του Ν.4485/2017, εκλέγεται Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, επειδή συγκέντρωσε περισσότερες του 1/3 των έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων, ήτοι δώδεκα (12) έγκυρες ψήφους από την πρώτη εκλογή, επί συνόλου δεκατριών (13) έγκυρων ψήφων της πρώτης ομάδας εκλεκτόρων από την πρώτη εκλογή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.