Προκήρυξη δύο (2) οργανικών θέσεων ερευνητών στο ΚΕΠΕ

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 1455/6.8.2018 (ΑΔΑ: ΨΚ8Κ469ΗΚΖ-Μ48) απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. & Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσεται η πλήρωση δύο (2) οργανικών θέσεων ερευνητών ως εξής:

  • Μία θέση Δ΄ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικά της Ανάπτυξης – Οικονομικός Σχεδιασμός».
  • Μία θέση Δ΄ ή Γ΄ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομικά - Φορολογία».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Σεπτεμβρίου 2018.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να βρεθεί εδώ.