Προκήρυξη Χορήγησης Υποτροφιών από το Κληροδότημα "Γεωργίας Νικολακοπούλου"

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δύο ετήσιες (2) υποτροφίες σε δύο άπορους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου  Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτόματος Γεωργίας Νικολακοπούλου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ο.Π.Α., Πατησίων 76 – Αθήνα, Τ.Κ. 104 34, μέχρι και την Τρίτη, 27/03/2018 και ώρα:15:00, αίτηση  υποψηφιότητας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Επισυνάπτονται η σχετική προκήρυξη και η περίληψη αυτής.