Πρόγραμμα Εθελοντισμού "AUEB Volunteers"

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του και σε συνέχεια της πολυετούς κοινωνικής του δράσης, το ΟΠΑ ξεκινά την υλοποίηση του Προγράμματος Εθελοντισμού “AUEB Volunteers” με την συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητάς του, δηλαδή φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Στόχος του Προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου να βιώσουν τον εθελοντισμό, ώστε να αναδειχθεί η αξία της συμμετοχής και της έμπρακτης προσφοράς προς την Κοινωνία και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο περισσότεροι συμπολίτες μας γύρω από σημαντικά κοινωνικά θέματα.
 
Η ομάδα συντονισμού του προγράμματος απαρτίζεται από φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, τελώντας υπό την εποπτεία της Ομάδας Δημιουργίας Κοινότητας στο ΟΠΑ, την οποία συντονίζει ο Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.
 
Οι δράσεις τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η ομάδα συντονισμού και στις οποίες συμμετέχουν οι εθελοντές του ΟΠΑ αναπτύσσονται σε δύο βασικούς άξονες. Ειδικότερα: α) δράσεις προς την κοινότητα του πανεπιστημίου, που έχουν ως βασικό στόχο τη διατήρηση της ποιότητας των κτηριακών υποδομών του Ιδρύματος, με κριτήριο την αισθητική και τη λειτουργικότητά τους, και β) δράσεις προς την κοινωνία πάνω σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, όπως υποστήριξη ευπαθών ομάδων, προστασία του περιβάλλοντος, υποστήριξη προσφύγων κ.ά. Η φύση της εθελοντικής εργασίας είναι ποικιλόμορφη και η διάρκειά της μπορεί να είναι για μία φορά ή ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι εθελοντές του Ιδρύματος παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στα αντικείμενα τα οποία κατέχουν, αλλά συνεισφέρουν επίσης σε καθημερινές ανάγκες συνεργαζόμενων οργανισμών.
 
Έτσι, οι εθελοντές αποκομίζουν μια σειρά από οφέλη: καλή ενέργεια από τη συμμετοχή τους σε μια δυναμική ομάδα, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και άλλων χρήσιμων ικανοτήτων για την αποτελεσματική λειτουργία στο πλαίσιο μιας ομάδας ανθρώπων, όπως συναισθηματική αντίληψη και τέλος, εξοικείωση με καλές πρακτικές μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
 
Μπορείτε ήδη να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποια εθελοντική δράση ή να ακολουθήσετε τα νέα του Προγράμματος Εθελοντισμού του ΟΠΑ στην σελίδα www.auebvolunteers.gr και στη σελίδα στο Facebook: AUEBvolunteers. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω email: socialresponsibility@aueb.gr.