Πρόσληψη Συμβασιούχων Διδασκόντων βάσει Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Eαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ, ΣΤ΄ Εξαμήνου
2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η’ Εξαμήνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο