Πρoκήρυξη μίας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική"

Ανακοίνωση Προκήρυξης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μακροοικονομική" για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 922/28-09-2016 (τεύχος Γ').

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2016.