Υποβολή Δικαιολογητικών Eγγραφής Aιτούντων Mετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης κατόπιν Eνστάσεων επί των Aποτελεσμάτων Mετεγγραφών Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020

Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης κατόπιν αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες, καθώς τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 158978/Z1/27-09-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υπουργική Απόφαση και την με αριθμ. 190769/Z1/4-12-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τις ημέρες και ώρες Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Δευτέρα 9/12/2019 και Τετάρτη 11/12/2019 από 12:00 έως 14:00 και Παρασκευή 13/12/2019 11:00 έως 13:00).

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος