Διαδικασία Διαχείρισης Παραπόνων Φοιτητών

Κατόπιν απόφασης της 5ης/31-01-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής  εκπαιδευτικής διαδικασίας, υιοθετείται Διαδικασία  Διαχείρισης Παραπόνων των Φοιτητών. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχομένων από το Τμήμα Εκπαιδευτικών – Διοικητικών υπηρεσιών και έχει ως ακολούθως:

  • Για την καταγραφή παραπόνων είναι διαθέσιμο  το  «Έντυπο Υποβολής Παραπόνων» του Τμήματος: {ΛΙΝΚ}
  • Αφού καταγραφεί το παράπονο, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (infotech@aueb.gr) ,
  • Στη συνέχεια η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τον Πρόεδρο του Τμήματος καθώς και τον Σύμβουλο Σπουδών του φοιτητή.
  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος εξετάζει το πρόβλημα και ενημερώνει το αρμόδιο όργανο. Για παράδειγμα, αν το παράπονο αφορά στη δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ενημερώνεται η σχετική Επιτροπή, αν αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ενημερώνεται ο Διευθυντής του κ.λπ.
  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος  αξιολογεί αν απαιτείται το θέμα να συζητηθεί σε επίπεδο Συνέλευσης του Τμήματος για τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
  •  Ενημερώνεται ο φοιτητής για τις ενέργειες που έχουν γίνει καθώς και για τυχόν απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.