3436 Βάσεις Δεδομένων

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Δ’ εξάμηνο, 8 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Βασίλειος Βασσάλος

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF243/

Περιεχόμενο

Βασικές αρχές και επισκόπηση συστημάτων βάσεων δεδομένων. Τα τρία αρχιτεκτονικά επίπεδα (εσωτερικό, λογικό, εξωτερικό). Μοντέλα δεδομένων (πρακτικά θέματα μοντελοποίησης δεδομένων, συσχετίσεις). Η γλώσσα SQL (επιγραμμική και διαδικτυακή χρήση). Εισαγωγή στην κανονικοποίηση (1NF, 2NF, 3NF, 4NF, 5NF). Σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός πλειάδων (TRC), σχεσιακός λογισμός ορισμάτων (DRC), σύνθεση αιτημάτων (προχωρημένες επερωτήσεις, αναπαράσταση επερωτήσεων). Δημιουργία και διαχείριση βάσεων με τη χρήση της SQL (δημιουργία σχήματος, όψεις, δρομείς, εξουσιοδοτήσεις). Εναύσματα (σχεδίαση και εφαρμογές). Ανάπτυξη εφαρμογών με φιλοξενούσα γλώσσα (συνδεσιμότητα, ευρετηρίαση, ανάκτηση). Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών βάσεων δεδομένων (XML, HTML, διαδικτυακές γλώσσες). Μετονομασία, ισοδυναμία αλγεβρικών πράξεων, λογικοί έλεγχοι, περιορισμοί. Συναλλαγές (σημασιολογία, επεξεργασία, επαλήθευση, εγκυροποίηση). Βελτιστοποίηση επερωτήσεων. Δικτυωτό μοντέλο, γλώσσα NDL.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν και να εξηγούν βασικές έννοιες των συστημάτων βάσεων δεδομένων.
  • Να περιγράφουν τις θεμελιώδεις έννοιες του σχεσιακού μοντέλου και να κατανοούν το μαθηματικό του υπόβαθρο.
  • Να εφαρμόζουν τεχνικές εννοιολογικής μοντελοποίησης για τον σχεδιασμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
  • Να εφαρμόζουν την κανονικοποίηση για την επαλήθευση της ορθότητας του λογικού σχήματος μιας σχεσιακής βάσης.
  • Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα SQL σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο RDBMS για την δημιουργία, την διαχείριση και τον προγραμματισμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
  • Να αναπτύσσουν εφαρμογές βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας μια φιλοξενούσα γλώσσα.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών» είτε στο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών με JAVA». Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Βάσεις Δεδομένων: Θεωρία και Πράξη, Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Εκδόσεις Μπένος, 2014.
  • Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Εκδόσεις Μπένος, 2009.
  • Σχεδιασμός και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Εκδόσεις Μπένος, 2009.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και ατομικές και ομαδικές ασκήσεις κατ’ οίκον.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός βασίζεται στη γραπτή τελική εξέταση (που έχει άριστα το 10) και στην προφορική ατομική εργαστηριακή εξέταση, ως ακολούθως: αν ο βαθμός της γραπτής τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5 τότε ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται κατά 80% από τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης και 20% από το βαθμό της προφορικής ατομικής εργαστηριακής εξέτασης. Αλλιώς, ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης.