3571 Δίκτυα Επικοινωνιών

Υποχρεωτικό Μάθημα Πυρήνα, Ε’ εξάμηνο, 8 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Άννα Κεφάλα

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF119/

Περιεχόμενο

Βασικές έννοιες και σχεδιαστικές αρχές των δικτύων επικοινωνιών. Υλισμικό και λογισμικό δικτύων, μοντέλα αναφοράς, επισκόπηση υπαρχόντων δικτύων, προτυποποίηση. Φυσικό επίπεδο: θεωρητικό υπόβαθρο μεταφοράς δεδομένων, αναλογικά και ψηφιακά συστήματα μετάδοσης, μέσα μετάδοσης, ασύρματη μετάδοση, τηλεφωνικό δίκτυο, τοπικός βρόχος. Επίπεδο ζεύξης δεδομένων: κατασκευή πλαισίων, ανίχνευση και διόρθωση λαθών, πρότυπα και πρωτόκολλα. Δίκτυα πολλαπλής προσπέλασης και τοπικά δίκτυα: καταμερισμός καναλιού, πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης, τοπικά δίκτυα (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, VLANs), μεταγωγή, εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα. Επίπεδο δικτύου στο Internet: πρωτόκολλα οικογένειας TCP/IP, διευθύνσεις δικτύου στο Internet και subnetting, διαδικτύωση, αλγόριθμοι δρομολόγησης, πρωτόκολλα ελέγχου. Επίπεδο μεταφοράς: εισαγωγή στα πρωτόκολλα TCP και UDP, έλεγχος ροής, έλεγχος συμφόρησης. Εισαγωγή σε βασικές δικτυακές υπηρεσίες: σύστημα ονοματοδοσίας DNS, Παγκόσμιος Ιστός (WWW) και πρωτόκολλο HTTP, υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων (eMail).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν και να αναλύουν τις αρχές λειτουργίας και τις σχεδιαστικές επιλογές των σύγχρονων δικτύων επικοινωνιών, καθώς και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά των επικρατέστερων δικτυακών τεχνολογιών.
  • Να περιγράφουν την λειτουργία του επιπέδου δικτύου της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP και να είναι εξοικειωμένοι με θέματα σχεδίασης και διευθυνσιοδότησης (IP addressing) δικτύων που το υλοποιούν, καθώς επίσης και με τα βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης σε αυτά τα δίκτυα.
  • Να περιγράφουν τις βασικές έννοιες του επίπεδου μεταφοράς δεδομένων και των πιο γνωστών δικτυακών υπηρεσιών.
  • Να αποτιμούν την επίδοση των σύγχρονων δικτυακών τεχνολογιών και να παρακολουθούν τις ερευνητικές-εξελικτικές τάσεις στο χώρο των δικτύων επικοινωνιών.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα» είτε στο μάθημα «Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών». Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Δίκτυα Υπολογιστών, Α. S. Τanenbaum, D. J. Wetherall (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), 5η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012.
  • Δίκτυα Υπολογιστών – Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, Β. Α. Forouzan, F. Mosharraf, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2012.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως), και παρουσιάσεις και εκπόνηση εργασιών στη χρήση δικτυακών εργαλείων.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους βαθμούς της γραπτής τελικής εξέτασης (με βάρος 70%), της γραπτής ενδιάμεσης εξέτασης προόδου μάθησης (με βάρος 20%), και των εργασιών στη χρήση δικτυακών εργαλείων (με βάρος 10%).