3584 Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Μάθημα Επιλογής, Η’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS,                                             

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF309/

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Θεόδωρος Αποστολόπουλος και Διδάσκουσα βάσει του ΠΔ 407/1980 Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη

Περιεχόμενο

Στο μάθημα καλύπτονται βασικές ενότητες που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων – υπηρεσιών, η στρατηγική αναγνώρισης καινοτομικών τάσεων και τεχνικές δημιουργικότητας, η ανάλυση αγοράς και ανταγωνισμού, η σχεδίαση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού μοντέλου με τη μεθοδολογία του επιχειρηματικού καμβά (business model canvas), η παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης, η ανάπτυξη πρωτοτύπου (mockup), η πελατο-κεντρική σχεδίαση, η ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες (Pitching), η χρηματοοικονομική ανάλυση για νεοφυείς επιχειρήσεις, η παρακίνηση και διαχείριση ομάδας, το ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις, ο νομικός οδηγός για μια καινοτόμα ιδέα, η συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου, οι δυνατότητες χρηματοδότησης και τα μοντέλα μεταφοράς τεχνολογίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος, ενθαρρύνεται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (ιδανικά σε ομάδες) με ένα project – νεοφυή επιχείρηση για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης. Στα πλαίσια της εργασίας, οι φοιτητές θα κατανοήσουν όλα τα βήματα ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, τη σχεδίαση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού μοντέλου μέχρι την υλοποίηση αρχικών οθονών (mockup) και μιας πρώτης έκδοσης του προϊόντος/ υπηρεσίας (prototype) και όλων των αναγκαίων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Η καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας μπορεί να αφορά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες αλλά και νέες διεργασίες, τρόπους αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, αλλά και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να εφαρμόζουν τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής καινοτόμων ιδεών.
  • Να εμβαθύνουν στην αγορά-στόχο και στη διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης του ανταγωνισμού.
  • Να αναλύουν πώς να σχεδιάζουν και αξιολογούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα.
  • Να κατανοούν βασικούς τομείς επιχειρηματικού σχεδιασμού (ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις, νομικά θέματα, θέματα χρηματοδότησης κλπ.).
  • Να δομούν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και να τις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα, συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, και δημιουργικότητα.
  • Να κατανοούν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας και να έχουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων, των ρόλων και των βασικών ευθυνών.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών» είτε στο μάθημα «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Καινοτομώ-Επιχειρώ, Σ. Λιούκας, (Επιμέλεια), Εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2013.
  • Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, J. Bessant, J. Tidd (μετάφραση από αγγλικό πρωτότυπο), 3η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Από τη Θεωρία στην Πράξη , Ι. Λ. Καραγιάννης, Η. Μπακούρος, Εκδόσεις Σοφία, 2010.
  • Επιτυχημένες Καινοτομίες, M. Syrett, J. Lamminam, Εκδόσεις Κέρκυρα, 2004.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και εργασία εξαμήνου.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο βαθμός διαμορφώνεται από τη γραπτή τελική εξέταση και την εργασία εξαμήνου.