3751 Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική

Μάθημα Επιλογής, Εξάμηνο Ζ’, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Νέος Επιστήμονας για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας (ΕΣΠΑ)

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF118/

Περιεχόμενο

Εισαγωγή: φύση των επενδύσεων, κατηγοριοποίηση. Αρχή του arbitrage. Απλός τόκος και δικαιολόγησή του με βάση την αρχή του arbitrage. Εφαρμογές στην προεξόφληση ομολόγων και γραμματίων. Σύνθετος τόκος και συνεχής κεφαλαιοποίηση. Περιγραφή λογαριασμών σύνθετου τόκου με στοιχειώδεις εξισώσεις διαφορών. Στοιχειώδης αξιολόγηση επενδύσεων: Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) και Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR). Σειρές πληρωμών: ομοιόμορφες, κατά γεωμετρική πρόοδο, γενικές σειρές πληρωμών, εφαρμογές σε επιλογή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Δάνεια και ομολογίες. Χρηματορροές επενδύσεων. Φύλλα λογισμικού και εφαρμογές τους στην αξιολόγηση επενδύσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να μπορούν να καταστρώνουν τις χρηματορροές μιας επενδυτικής πρότασης.
  • Να εφαρμόζουν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου.
  • Να κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές της σύγχρονης χρηματοοικονομικής και τις σημαντικότερες λειτουργίες των σχετικών αγορών.
  • Να έχουν άνεση με την λειτουργία του προγραμματισμού πινάκων (φύλλα λογισμικού) και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων σε φύλλα λογισμικού.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά προαπαιτούμενα μαθήματα. Συνιστάται όμως οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σε προηγούμενα εξάμηνα τα μαθήματα «Μαθηματικά Ι», «Μαθηματικά ΙΙ», «Εισαγωγή στην Οικονομική», «Λογιστική» και «Πιθανότητες».

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Οικονομικά Μαθηματικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Ε.Φ. Μαγείρου, Εκδ. Gutenberg
  • Οικονομικά Μαθηματικά, Ν. Αλεξανδρή, Εκδ. Σταμούλη
  • Investment Science, D. Luenberger, Oxford University Press
  • Financial Markets, R. Schiller, Video Lectures 2011 (Youtube, Yale Courses)

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως), και ατομικές εργασίες κατ’ οίκον.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης (με βάρος 75%) και του βαθμού μιας προόδου (με βάρος 25%). Ο βαθμός προόδου συνυπολογίζεται εφόσον είναι καλύτερος του βαθμού της τελικής εξέτασης.