3882 Τεχνολογία Πολυμέσων

Μάθημα Επιλογής, Ζ’ εξάμηνο, 6 μονάδες ECTS

Διδάσκων: Καθηγητής Α’ βαθμίδας Γεώργιος Ξυλωμένος

URL: https://eclass.aueb.gr/courses/INF179/

Περιεχόμενο

Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις. Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων. Ροές δεδομένων, μέσα και πολυμέσα. Εφαρμογές πολυμέσων. Υποστήριξη διαδραστικών πολυμέσων από το λειτουργικό σύστημα. Ήχος: φωνή και μουσική. Εικόνα και γραφικά. Βίντεο και κινούμενα σχέδια. Στοιχεία θεωρίας πληροφορίας. Κωδικοποίηση και συμπίεση δεδομένων, κωδικοποίηση εντροπίας. Πρότυπα συμπίεσης: JPEG, H.26x, MPEG (1, 2, 4), MP3. Συγχρονισμός, SMIL. Θέματα πολυμέσων σε δίκτυα επικοινωνιών και στον παγκόσμιο ιστό. Πολυμεσική επικοινωνία με πολλαπλούς αποδέκτες. Ροή μέσων, εξυπηρετητές μέσων, πρωτόκολλα RTP και RTCP, RTSP. Τηλεδιάσκεψη με τα πρότυπα H.32x και SIP. Ποιότητα υπηρεσιών. Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). Προγραμματισμός πολυμεσικών εφαρμογών. Πολυμέσα εν κινήσει.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να προσδιορίζουν την έννοια των πολυμέσων, να περιγράφουν τους βασικούς τύπους μέσων και να διακρίνουν τους διάφορους τύπους πολυμεσικών εφαρμογών.
  • Να διακρίνουν διαφορετικούς τρόπους ψηφιακής αναπαράστασης των μέσων (ήχου, εικόνας, βίντεο) και να διακρίνουν τις βασικές μορφές κωδικοποίησης (εντροπίας, διαφορική, μετασχηματισμών, κβαντοποίηση διανυσμάτων).
  • Να περιγράφουν τα βασικά πρότυπα κωδικοποίησης μέσων (JPEG, H.26x, MPEG-x).
  • Να προσδιορίζουν τα βασικά προβλήματα στον τομέα παροχής ποιότητας υπηρεσιών στα δικτυακά πολυμέσα και να περιγράφουν τα κύρια πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται (RTP, RTCP, RTSP, DASH).
  • Να συνθέτουν δικτυακές πολυμεσικές εφαρμογές με χρήση τυποποιημένων βιβλιοθηκών και περιβαλλόντων προγραμματισμού της επιλογής τους.

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Για να εγγραφεί στο μάθημα, ο φοιτητής πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο είτε στο μάθημα «Δίκτυα Επικοινωνιών» είτε στο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++». Όμως, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο και στα δύο αυτά μαθήματα.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

  • Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες, Γ. Ξυλωμένος και Γ. Πολύζος, Κλειδάριθμος, 2009.
  • Τεχνολογία Πολυμέσων, A. Σ. Πομπορτσής, Σ. Ν. Δημητριάδης, Ε. Γ. Τριανταφύλλου, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
  • Πολυμέσα: Θεωρία και Πράξη, R. Steinmetz, K. Nahrstedt, Εκδόσεις A. Γκιούρδα, 2002.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Διαλέξεις (2 διαλέξεις των 2 ωρών εβδομαδιαίως), φροντιστήρια (1 φροντιστήριο των 2 ωρών εβδομαδιαίως) και προγραμματιστικές εργασίες κατ’ οίκον.

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης

Ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης (ο οποίος είναι κατά μέγιστο 5), αν αυτός είναι κάτω από 2,5. Αλλιώς, ο τελικός βαθμός ισούται με τον βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης προσαυξημένο με έως και 5 μονάδες με βάση τον βαθμό των προγραμματιστικών εργασιών κατ’ οίκον του μαθήματος.