Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής για την εφαρμογή της Αναδρομικής Επανεξέτασης