Παράδοση διπλωματικών εργασιών, για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.