Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Κωδικός: 
1295
Εξάμηνο: 
2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος
 
Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα, λογιστικό γεγονός, λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα, λογαριασμός, λογιστικές αρχές. Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια, προσαρμογή λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως καιισολογισμού. Στοιχεία χρηματοδοτικής διοίκησης. Xρηματοδότηση: Bραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη. Xρηματιστήριο Aξιών. Aνάλυση ομολογιών, μετοχών.

 
Προτεινόμενο σύγγραμμα: Λογιστική: Χρηματοοικονομικές Αναφορές σύμφωνα με τα Ελληνικά και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Μπάλλας Απόστολος, Χέβας Δημοσθένης Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Χρηματοοικονομική Λογιστική, Γκίκας Δημήτριος, Παπαδάκη Αφροδίτη, Σιουγλέ Γεωργία, Δεμοιράκος Ευθύμιος,Τζόβας Χρήστος Λεπτομέρειες