Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

Κωδικός: 
1881
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Περιγραφή Μαθήματος

Κλασικά και νεοκλασικά υποδείγματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των μεμονωμένων επιχειρήσεων ως προς την επιλογή της γεωγραφικής θέσης: Υποδείγματα των Weber, Mosses και Hotelling. Συγκέντρωση δραστηριοτήτων και οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης: Υποδείγματα αστικής ιεραρχίας των Christaller και Losch, των πόλων ανάπτυξης του Perroux, του Porter και των νέων βιομηχανικών περιοχών. Η χωρική διάρθρωση της αστικής οικονομίας και ο ανταγωνισμός γης στο υπόδειγμα του von Thunen. Περιφερειακή ανάπτυξη και εξειδίκευση: το υπόδειγμα του πολλαπλασιαστή του βασικού τομέα. Περιφερειακή αγορά εργασίας: νεοκλασική και Κεϋνσιανή προσέγγιση Θεωρητικές προσεγγίσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Αστική και περιφερειακή πολιτική: μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Αστική οικονομική, O' Sullivan Arthur Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Αστική και περιφερειακή οικονομική, McCann Philip Λεπτομέρειες