Χρήμα και Τραπεζική

Κωδικός: 
1441
Εξάμηνο: 
6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιγραφή Μαθήματος

Γενικά περί Χρήματος. Χρήμα και Οικονομική Δραστηριότητα. Το Μακροοικονομικό Πλαίσιο. Περί Χρηματοδοτικού Ισοζυγίου της Οικονομίας. Το Νομισματοπιστωτικό Σύστημα. Η Αγορά Δανειακών Κεφαλαίων. Η άμεση Κεφαλαιαγορά. Η Λειτουργία των Τραπεζών. Υποδείγματα Οικονομικής Λειτουργίας Τραπεζών. Συμπεριφορά και Στρατηγική των Τραπεζών. Τράπεζες και Διαχείριση Κινδύνων. Η Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού. Ο Ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Η Προσφορά Χρήματος. Η Ζήτηση Χρήματος. Ο Καθορισμός του Επιτοκίου.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές 5η αγγλική/2η ελληνική έκδοση, Cecchetti Stephen, Schoenholtz Kermit Λεπτομέρειες