Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου no 01/22 (Σειρά Ερευνητικών Δοκιμίων στα Ελληνικά)

Ερευνητικό Δοκίμιο (στα ελληνικά)  no 01/22 με τίτλο "Η ΛΑΡΚΟ και οι Φορολογούμενοι" των Γεωργίου Κ. Μπήτρου και Κωνσταντίνου Σαραβάκου

Περίληψη

Σ’ αυτό το δοκίμιο κάνουμε μια εκτίμηση του κόστους με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι Έλ­ληνες και οι Ελληνίδες φορολογούμενοι από την ανάληψη εκ μέρους του δημοσίου της ιδιο­κτησίας και διαχείρισης της εταιρείας Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική ΑΕ, η οποία είναι γνωστή στο ευρύ κοινό ως ΛΑΡΚΟ. Από την ανάλυση των απολογιστικών στατιστικών στοιχείων που καταφέραμε και συλλέξαμε προέκυψε με σχετικά ασφαλείς υπολογισμούς ότι μέχρι το 2019 οι φορολογούμενοι είχαν επιβαρυνθεί σε μεν τρέχουσες τιμές με το ποσό των 3.62 δις Ευρώ, σε δε σταθερές τιμές του 2015 με το ποσό των 5.77 δις. Ευρώ. Έκτοτε, η επι­βάρυνση αυτή συνεχίζει βέβαια να διευρύνεται αφού, για παράδειγμα, το 2020 η εταιρεία χρωστούσε α) περίπου 480 εκατ. Ευρώ σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, κυρίως προς Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ), β) παράνομες κρατικές ενισχύσεις ύψους 135,8 ε­κατ. Ευρώ, και γ) τα καθόλου ευκαταφρόνητα ποσά που το Ελληνικό δημόσιο συνεχίζει να καταβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όσο διάστημα οι παράνομες κρατικές επιδοτήσεις δεν ανακτώνται. Συνεπώς, όταν στο μέλλον προοδευτικές και μη κυβερνήσεις αναλαμβάνουν δήθεν να «εξυγιάνουν και να αποδώσουν στον ανταγωνισμό αποτυγχάνουσες ιδιωτικές επι­χειρήσεις», οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αργότερα η γρηγορότε­ρα θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος που συνεπάγεται αυτή η τεκμηριωμένα αποτυχημέ­νη βιομηχανική πολιτική.

O Ο Γεώργιος Κ. Μπήτρος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Κωνσταντίνος Σαραβάκος είναι Συντονιστής Ερευνών, Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚεΦιΜ) - Μάρκος Δραγούμης / Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.