Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου no 16/22

Ερευνητικό Δοκίμιο no 16 ǀ Σεπτέμβριος 2022 με τίτλο «Delay in Childbearing and the Evolution of Fertility Rates» των Ευάγγελου Διοικητόπουλου και Δημήτριου Βαρβαρήγου

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε ένα μοντέλο οικονομική μεγέθυνσης του οποίου η καινοτομία είναι να ληφθούν υπόψη ρητά οι άμεσοι παράγοντες που σχετίζονται με τις προτιμήσεις των ατόμων να καθυστερήσουν την τεκνοποίηση. Όταν αυτοί οι παράγοντες είναι ισχυροί, το μοντέλο δημιουργεί την δυναμική εξέλιξή του συμπληρωμένου ποσοστού γονιμότητας (Completed Cohort Fertility) που παρατηρούμε στις εμπειρικές μελέτες. Επιπλέον, η ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του θεωρητικού μοντέλου μας επαληθεύει ότι το μοντέλο μας παρέχει μια καλή προσαρμογή για τα πραγματικά δεδομένα της ανάκαμψης των ποσοστών γονιμότητας στις σκανδιναβικές χώρες. Το γεγονός ότι αυτές οι χώρες θεωρούνται ευρέως ως πιο προοδευτικές, ως προς τα πολιτιστικά τους πρότυπα και ως προς τις οικογενειακές πολιτικές τους, επιβεβαιώνει την βασική υπόθεση του θεωρητικού μας μοντέλου. Γενικότερα, το υπόδειγμα μας παρέχει μια γενικότερη πλατφόρμα που μπορεί ένας ερευνητής να χρησιμοποιήσει για να μελετήσει τα εμπειρικά δεδομένα που συνδέουν τις δημογραφικές αλλαγές με την οικονομική μεγέθυνση.

O Ευάγγελος Διοικητόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Δημήτριος Βαρβαρήγος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Department of Economics του Leicester University.