Ανακοίνωση Προκήρυξης για την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ως εξής:
 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

• Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με Έμφαση στη Μικροοικονομική», (ΦΕΚ 2233/Γ’/07.09.2023, αρ. προκήρυξης 4055/22.03.2023), ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36135 και APP36136.

• Μία (1) θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με Έμφαση στη Μακροοικονομική», (ΦΕΚ 2233/Γ’/07.09.2023, αρ. προκήρυξης 10121/13.06.2023), KΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP36137 και APP36138.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης τηλ.: 210.8203303, 210.8203416. e-mail: fsigourou@aueb.gr, ira@aueb.gr