Απόφαση Ορισμού Τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης