Διδακτορικές Υποτροφίες από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» για το Ακαδ. Έτος 2022-2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023)..
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 /7 /2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ. Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr
Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ