Ορθή και Νόμιμη Χρήση της Υπηρεσίας των Εξ Αποστάσεως Διαλέξεων

Για την ορθή και νόμιμη χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας των εξ αποστάσεως διαλέξεων διευκρινίζεται ότι:

- τα δεδομένα εικόνας και ήχου, κατά πάγια κρίση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτά αναφέρονται σε πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για κάθε γνώμη, σχόλιο, παρατήρηση ή αξιολόγηση, από πλευράς διδάσκοντος ή φοιτητή, που μπορεί να αποτυπωθεί δια της χρήσης της υπηρεσίας.

- η υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για την παροχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι δε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμες μόνον εφόσον διενεργούνται στα πλαίσια του σκοπού αυτού και εντός των ορίων που τίθενται από την αρχή της αναλογικότητας.

- οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση υλικού από την παρεχόμενη υπηρεσία, όπως ενδεικτικά η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση, αναπαραγωγή και διάδοση των μαθημάτων και των σε αυτά περιλαμβανομένων πληροφοριών, αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και του Ν.4624/2019. Ειδικά η διάδοση του υλικού, δια της ανάρτησης μέρους ή του συνόλου αυτού, σε ιστοσελίδες ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί πράξη επεξεργασίας, η οποία είναι παράνομη, εφόσον αυτή τελείται χωρίς τις απαιτήσεις νομιμότητας της νομοθεσίας και δύναται να επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις.

- Περαιτέρω, η διάθεση του παρεχόμενου δια της υπηρεσίας υλικού προστατεύεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Οποιαδήποτε χρήση του υλικού αυτού, χωρίς άδεια, μπορεί να επισύρει ποινικές και αστικές κυρώσεις για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων του διδάσκοντος, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των συγγραφέων, τα συγγράμματα των οποίων εντάσσονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας.