Προκήρυξη για την Πλήρωση της Θέσης του Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου EconLAB της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου με τίτλο "Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών EconLAB".

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην Γραμματεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι από 21.10.2021 έως 04.11.2021.

Μαζί με την αίτηση, οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: kellyzac@aueb.gr

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.