Προκήρυξη για την Πλήρωση της Θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Oικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής

Η Κοσμήτορας της  Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών «Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής (Economic Growth and Social Policy Laboratory)».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών αίτηση υποψηφιότητας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης, ήτοι από 15.6.2021 έως 29.06.2021. Μαζί με την αίτηση, οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ira@aueb.gr.

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.