Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

H Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία τριών (3) ετών, από 01/09/2021 έως 31/08/2024

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως και 3.00 μμ.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η  Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας   
1. Αίτηση Υποψηφιότητας–Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας κωλύματα εκλογιμότητας.

Η σχετική Προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.